11

భాగస్వామ్యం

నెస్లే

కాన్యాదాస్

మంగోలియన్ ఆవు

అన్లీవర్

టియాంకైల్