11

విడి భాగాలు

గొలుసు చక్రం

సిలిండర్

ప్రసారం

గొలుసు చక్రం 2

షాఫ్ట్

గేర్ చక్రం